Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Breadcrumbs

Share

Main content

The Board

As of December 12, 2017

BOARD OF DIRECTORS

Representative Directors

Yoshinori Yamashita

Directors

Shiro Kondo

Nobuo Inaba

Yohzoh Matsuura

Kunihiko Satoh

Akira Oyama

Outside Directors

Kunio Noji

Makoto Azuma

Masami Iijima

Mutsuko Hatano

AUDIT & SUPERVISORY BOARD

Audit & Supervisory Board Members

Katsumi Kurihara

Hiroshi Osawa

Outside Audit & Supervisory Board Members

Takashi Narusawa

Shigeru Nishiyama

Yo Ota

CORPORATE VICE PRESIDENTS

President and CEO

Yoshinori Yamashita

Corporate Executive Vice Presidents

Yohzoh Matsuura

Kunihiko Satoh

Akira Oyama

Corporate Senior Vice Presidents

Hidetsugu Nonaka

Seiji Sakata

Masayuki Ishihara

Hidetaka Matsuishi

Katsunori Nakata

Kazuo Nishinomiya

Hisao Murayama

Yasutomo Mori

Corporate Vice Presidents

Masahiro Nakamura

Tadashi Furushima

Haruhisa Sakai

David Mills

Shigeo Kato

Yoshinori Sakaue

Hiroyuki Ishino

Ian Winham

Yukihiko Yamanaka

Nobuhiro Gemma

Takashi Kozu

Peter Williams

Kiyoshi Shimizu

Kazuhisa Goto

Yasuyuki Nomizu

Corporate Advisory Officers

Daisuke Segawa

Jeffrey Briwick

Eiichi Katoh

Noboru Akahane

Satoru Taji

Masahiro Kumei